Skip to main content

ΟΡΙΣΜΟΙ

«Verisys»:  η εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «VERISYS» στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει το total.school και το σύνολο του περιεχομένου του.

«total.school»: ο ιστότοπος wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com  και το σύνολο του περιεχομένου αυτού που ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στη Verisys.

«Πελάτης» : το εκάστοτε εκπαιδευτήριο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό, εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του total.school και αποκτά πρόσβαση και χρήση  των προσφερόμενων υπηρεσιών και με το οποίο η Verisys συναλλάσσεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας total.school.

«Χρήστης»: κάθε τρίτος (γονείς/κηδεμόνες, μαθητές με την άδεια και επίβλεψη γονέα/κηδεμόνα, εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό εκπαιδευτηρίου και λοιποί), ο οποίος εγγράφεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Υπηρεσίας και βρίσκεται σε αποκλειστική επικοινωνία με τον Πελάτη – εκπαιδευτήριο. Ο Χρήστης δεν έχει καμία επαφή με τη Verisys αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται για την αγορά των υπηρεσιών που προσφέρει η Verisys στον Πελάτη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του total.school κατόπιν εγγραφής αυτού και απόκτησης λογαριασμού.

Η Verisys διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στο total.school.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Λογαριασμό δύναται να δημιουργήσει και να καταστεί Πελάτης οποιοδήποτε εκπαιδευτήριο που ενδιαφέρεται για την Υπηρεσία total.school, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας λογαριασμό. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η αναγραφή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, ονοματεπωνύμου, αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), διεύθυνσης Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τηλεφώνου επικοινωνίας. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Στο κεφάλαιο Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για την επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών και το σκοπό αυτής και τις δυνατότητες για πρόσβαση σε αυτές, έλεγχο, αλλαγή, περιορισμό και διαγραφή τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ο Πελάτης αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας total.school υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ποσό της συνδρομής, εφόσον έχει επιλέξει αντίστοιχο πακέτο συνδρομής και όχι τη δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο Πελάτης κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη χρήση αυτής δεν δικαιούται να:

  • Παραχωρήσει, μεταβιβάσει, εκχωρήσει την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας total.school σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
  • Μεταφέρει ή καταστήσει διαθέσιμη με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε τρίτο την Υπηρεσία
  • Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με τρόπο που επηρεάζει ή παρεμποδίζει τη χρήση αυτής από τρίτους.
  • Χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για spamming και άλλους παράνομους σκοπούς.

Οι Χρήστες δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία για οιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για τη διαβίβαση υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό ή παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, υλικό υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, άσεμνο, αποδοκιμαστέο, υλικό που προσβάλει θρησκευτικά συναισθήματα, προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Η Verisys διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας από τον Πελάτη ή/και να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες της Υπηρεσίας total.school σε περίπτωση παραβίασης όρου του παρόντος ή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι λαμβάνει χώρα οιαδήποτε παραβίαση. Κατά τον ίδιο τρόπο η Verisys έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση της Υπηρεσίας από τον Πελάτη και να λάβει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει πρόσφορο για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη χρήση της Υπηρεσίας total.school από άλλους Πελάτες. Επιπρόσθετα η Verisys διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οριστική διακοπή του λογαριασμού του Πελάτη χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να αρνηθεί σε αυτόν την παρούσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας total.school εφόσον έχει παραβιάσει ουσιωδώς τους παρόντες όρους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Με την εγγραφή του ο Πελάτης αποκτά λογαριασμό και πρόσβαση στην Υπηρεσία total.school. Συμφωνεί και αποδέχεται να: α) παρέχει αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία εγγραφής καθώς και β) να διατηρεί, να ενημερώνει εγκαίρως και να επικαιροποιεί τα εν λόγω στοιχεία σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης ή μεταβολής.

Σε περίπτωση που τα παρεχόμενα στοιχεία εγγραφής αποδειχθούν αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή, η Verisys ενημερώνει τον Πελάτη ώστε να διορθώσει τα εν λόγω στοιχεία. Εφόσον δεν συμμορφωθεί, η Verisys διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό του χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση της Υπηρεσίας.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία total.school προϋποθέτει την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων χρήσης από τον Πελάτη καθώς και από τους Χρήστες, οι οποίοι ενημερώνονται για αυτούς, με το email καλωσορίσματος στην πλατφόρμα.

Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του καθώς και κάθε πράξης που λαμβάνει χώρα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας total.school με χρήση του συνθηματικού που αυτός έχει επιλέξει. Η Verisys δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκληθεί στον Πελάτη από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί μυστικό το συνθηματικό που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και τη χρήση αυτής καθώς και να το αλλάζει τακτικά για λόγους ασφαλείας. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να ενημερώσει την total.school σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού του ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TOTAL.SCHOOL

Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η αγορά των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής Φόρμας qγοράς που υπάρχει στην πλατφόρμα total.school. Στην αγορά των υπηρεσιών μπορεί να προβεί κάθε εκπαιδευτήριο ( εφεξής «Πελάτης»), που ενδιαφέρεται να αποκτήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου total.school.

Με την κατάθεση της παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση αναφορικά με:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής της κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπηρεσιών,

β) τη συνολική τιμή των υπηρεσιών και τα πακέτα συνδρομών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. καθώς και κάθε άλλου τέλους και σχετικής δαπάνης,

γ) την πολιτική που εφαρμόζει η Verisys σε περίπτωση υπαναχώρησης, τις δεσμεύσεις που αφορούν σε αυτή καθώς και τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αφορούν στον Πελάτη σε περίπτωση ενεργοποίησης του σχετικού δικαιώματος υπαναχώρησης.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία total.school έχοντας επιλέξει τη Δωρεάν χρήση με τις λειτουργίες που αυτή περιλαμβάνει.

Η Υπηρεσία total.school παρέχεται και μέσα από συγκεκριμένα πλάνα συνδρομών, τα οποία είναι διαθέσιμα σε μηνιαίους ή ετήσιους κύκλους χρέωσης. Ένας μήνας αντιστοιχεί με τριάντα (30) ημέρες παράδοσης υπηρεσίας και δεν μεταβάλλεται με βάση τον τρέχοντα μήνα. Ένα έτος αντιστοιχεί με τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες παράδοσης υπηρεσίας και δεν μεταβάλλεται με βάση το τρέχον έτος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση ενός πλάνου συνδρομής είναι η προεξόφληση της συνολικής αξίας του τιμήματος των υπηρεσιών είτε με τραπεζικό έμβασμα προς τους λογαριασμούς της Verisys είτε με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της σχετικής πλατφόρμας πληρωμών της Υπηρεσίας total.school.

Η Verisys ανανεώνει αυτόματα το πλάνο συνδρομής του Πελάτη μετά το πέρας του προαγορασμένου χρόνου δημιουργώντας τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό αυτού χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ενέργειας από μέρους του. Έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει το ποσό της συνδρομής και να ορίζει χρέωση για τις λειτουργίες της Υπηρεσίας που διατίθενται δωρεάν.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του ύψους των συνδρομών η Verisys θα γνωστοποιήσει αυτή μέσω δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την εν λόγω μεταβολή και θα ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη δια αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με την Υπηρεσία. Ο Πελάτης οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι ενήμερος για τυχόν τροποποιήσεις/μεταβολές.

Η χρέωση των συνδρομών για την παροχή της Υπηρεσίας total.school θα γίνεται μέσω των τρόπων πληρωμής που παρατίθενται στον ως άνω δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό τρόπο πληρωμής οφείλετε να συμφωνήσετε επ’αυτού με την total.school.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από την παραγγελία επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του και την αποδοχή αυτού από τη Verisys. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Verisys, μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το εν λόγω δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παραγγελίας και αποδοχής αυτού από τη Verisys, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία (εφεξής «Υπαναχώρηση»).

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη

(γ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας («VERISYS» Βασ. Σοφίας, αριθμός 24, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι)  β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@totalschool.io και η Verisys είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(δ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Verisys υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Verisys, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Verisys κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

(ε) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Verisys έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

(ζ) Αν ο Πελάτης ασκήσει τo δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει αιτηθεί την έναρξη την παροχής των υπηρεσιών ενόσω διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης, οφείλει να καταβάλει στην Verisys, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της παραγγελίας, ένα ποσό ανάλογο προς τις υπηρεσίες που έχουν τυχόν παρασχεθεί μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει τη Verisys, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Verisys δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν σχετικές παραγγελίες για παροχή υπηρεσιών λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας total.school τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού από τον Πελάτη μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτόν των παρόντων όρων χρήσης. Το εν λόγω δικαίωμα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και καταβάλλει την συνδρομή που του αναλογεί, εφόσον έχει επιλέξει κάποιο εκ των πακέτων συνδρομών και δεν κάνει χρήση της Υπηρεσίας δωρεάν.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού είτε της διαδικασίας εγγραφής στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) είτε της διαδικασίας ηλεκτρονικής παραγγελίας αγοράς υπηρεσιών ο Πελάτης αποδέχεται τη λήψη διαφημίσεων ή/και περιεχομένου εμπορικής φύσης ή σκοπού αναφορικά με υπηρεσίες της Verisys ή τρίτων μερών. Αντιστοίχως, δίνει την συγκατάθεσή του σύμφωνα με τον νόμο για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚA ΔΕΔΟΜΕΝA.

Η παροχή των περιγραφόμενων υπηρεσιών στο Κεφάλαιο Α προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη από την total.school στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης. Συγκεκριμένα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Πελάτη θα πραγματοποιείται καταχώριση, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και δη της παροχής………………………………, σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής. Ο Πελάτης θα μπορεί να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί  με την Verisys μέσω  του email [email protected] Δηλώνεται ρητά ότι η Verisys δεν προβαίνει σε κανενός είδους επεξεργασία ούτε έρχεται σε επαφή με τις πληροφορίες και τα δεδομένα των Χρηστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Totaschool για πληρέστερη επικοινωνία δική τους με τον Πελάτη.

Η Υπηρεσία total.school επιτρέπει στους Χρήστες την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Ο Πελάτης και οι Χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που καταχωρούνται στην Υπηρεσία καθώς και για τη δημιουργία και διατήρηση αντιγράφων χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η total.school δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διαγραφή δεδομένων, όπως επίσης και για τη διαγραφή δεδομένων σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από εσάς κατά τα ως άνω στο κεφάλαιο Γ οριζόμενα.

Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα υφίστανται επεξεργασία, το σκοπό της επεξεργασίας, τα δικαιώματα των υποκειμένων για ενημέρωση, περιορισμό της επεξεργασίας, τροποποίηση και διαγραφή των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περιέχονται στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα όσο και το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com και των επιμέρους ιστοσελίδων αυτού, το οποίο συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε βίντεο, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, τη διεπαφή (interface), την όλη παρουσίαση (look&feel), το λογισμικό, τον πηγαίο κώδικα και τον τρόπο διάρθρωσης αυτού, αποτελούν αντικείμενα αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Verisys και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και διεθνούς δικαίου διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας.

Ουδέν περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού επιτρέπεται να εγγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, διασκευαστεί ή με άλλο τρόπο μετατραπεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, εκτελεστεί δημοσίως, μεταδοθεί, παρουσιαστεί δημόσια στο κοινό ή καταστεί με άλλους τρόπους προσιτό στο κοινό χωρίς τη ρητή και έγγραφη άδεια της Verisys. Επιπρόσθετα, τα όποια γραφικά, λογότυπα, εικόνες, βίντεο, η διεπαφή (interface) και η όλη παρουσίαση (look&feel) του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σύνδεση με προϊόντα / υπηρεσίες, που δεν παρέχονται από την Verisys, με τρόπο ώστε να προκαλείται έστω και κατ’ ελάχιστο σύγχυση του καταναλωτικού κοινού ή να προσβάλλουν τη φήμη και την εικόνα της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονόματα εταιρειών, γραφικά, λογότυπα, κείμενα και ό,τι άλλο αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζεται στον ιστότοπο, ανήκει στο νόμιμο ιδιοκτήτη του, εμπίπτει στη δική του σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή του στον παρόντα ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

Σε περίπτωση που η Verisys πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το total.school παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητά του) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης αυτού. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ενέργειες δεν είναι εφικτές και προς αποφυγή συνέχισης παραβίασης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου, η Verisys δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.

Η Verisys δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο Πελάτης ή οι Χρήστες αυτού τροποποιήσουν ή χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία κατά παράβαση των παρόντων όρων. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η όποια παραβίαση έχει συντελεστεί βάσει πληροφοριών, σχεδίων, προδιαγραφών, οδηγιών, λογισμικού που η ίδια δεν έχει παράσχει ή απορρέει από συνδυασμό της Υπηρεσίας total.school με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Verisys.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι δικαιώματά σας έχουν τύχει μεταχείρισης, που δύναται να συνιστά προσβολή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας βάσει των παρεχόμενων από τον ιστότοπο στοιχείων επικοινωνίας.

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ TOTAL.SCHOOL

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση ή άλλου είδους επέμβαση στο περιεχόμενο ή στο λογισμικό του total.school καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της τεχνολογικής του αρτιότητας και λειτουργικότητας. Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση, αντιγραφή και περαιτέρω χρήση μέρους ή και του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων, λογισμικών τύπου “robots” ή “spiders” και παρόμοιες μεθόδους συλλογής ή/και ανάσυρσης δεδομένων ή άλλες χωρίς την ρητή και γραπτή άδειά μας.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριφοράς παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του total.school, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Verisys για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες, επιφυλασσομένης παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο ιστότοπος wordpress-804228-2755128.cloudwaysapps.com παρέχεται στον Πελάτη «ως έχει» και «όπως διατίθεται» χωρίς περαιτέρω εγγυήσεις για τη λειτουργικότητά του, ενώ η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Μέχρι το σημείο που καθίσταται επιτρεπτό από το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο η Verisys αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικώς και τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Η Verisys δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η Υπηρεσία total.school θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς ιούς. Αποποιείται επίσης οποιασδήποτε ευθύνης για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του total.school καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ή στη διαβίβαση μέσω αυτού πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού που οι Χρήστες μεταφορτώνουν ή λαμβάνουν μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας είναι δική τους ευθύνη και είναι αυτοί αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στο σύστημα του υπολογιστή τους, το κινητό τηλέφωνο, ασύρματη συσκευή ή δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας total.school ή τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού. Επιπροσθέτως, η Verisys καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια και αρτιότητα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, δεν ευθύνεται από τυχόν ζημία που μπορεί να επέλθει από τη χρήση της Υπηρεσίας ως αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την Υπηρεσία total.school παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω της «Βοήθειας».  Η Verisys παρέχει επίσης υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το total.school.

Η Verisys εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να συμβάλει στην προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Υπηρεσία total.school ή χρήση αυτής. Η Verisys δεν μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον Πελάτη ή στους Χρήστες αυτού λόγω απώλειας, αλλοίωσης ή καταστροφής δεδομένων μη οφειλομένων σε υπαιτιότητα της Verisys ή οφειλομένων σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας και σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Πελάτης και οι Χρήστες αυτού φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφάλεια, προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων τους.

 

ΔΙΑΚΟΠΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η Verisys έχει τη δυνατότητα να διακόψει ορισμένες από τις λειτουργίες της Υπηρεσίας total.school ή/και ορισμένες εκδόσεις αυτής. Σε αυτή την περίπτωση η Verisys ενημερώνει τον Πελάτη εξήντα (60) ημέρες πριν την ημερομηνία της διακοπής.

Η Verisys έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει και να διακόψει την πρόσβαση του Πελάτη στην Υπηρεσία total.school εάν διαπιστώσει ότι ο τελευταίος παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο τη διακοπή της χρήσης της εν λόγω Υπηρεσίας. Υποχρεούται ωστόσο σε εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεών του καθ’όλο το διάστημα που έχει κάνει χρήση αυτής.

 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Verisys δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, πολύωρες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση η Verisys οφείλει να επιστρέψει τυχόν τίμημα που αφορά στη χρονική περίοδο όπου έλαβαν χώρα περιστατικά ανωτέρας βίας τα οποία κατέστησαν αδύνατη την παροχή της Υπηρεσίας.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους Πελάτες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Πελατών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης ο ίδιος ή μέσω των Χρηστών της διαδικτυακής πλατφόρμας, διαπιστώσει κάποια πλημμέλεια στην παροχή των υπηρεσιών ή έχει κάποιο σχετικό παράπονο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τη Verisys οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα καθ’ όσο διαρκεί η σύμβαση στο  email [email protected] Η Verisys επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελλείψεων ή των πλημμελειών.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Verisys και του Πελάτη σχετικά με την χρήση του Ιστοτόπου θα καταβάλλεται καταρχάς προσπάθεια φιλικού διακανονισμού. Αν η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί εφικτή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης ακυρωθεί με απόφαση δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το υπόλοιπο των παρόντων Όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται κανονικά.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι  παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν.

 

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση του Ιστοτόπου ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στην Verisys βάσει των παρεχόμενων στοιχείων επικοινωνίας.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι συμβάσεις διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση. Ομοίως, το total.school έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από τη Verisys στην Ελλάδα και η Ελληνική Νομοθεσία διέπει τη χρήση του και την ερμηνεία των συναφών όρων. Αν ο Συνδρομητής αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία από άλλη χώρα, φέρει την ευθύνη να τηρήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Verisys και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή courier, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994

Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι παρέχει τη συγκατάθεσή του επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις».